Privātuma politika

Šī privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic personas datu pārzinis – SIA Divas Pasaules, vienotais reģistrācijas Nr. 40103337038., juridiskā adrese: Rīga, Āraišu iela 38 - 20, LV-1039 (turpmāk –Pārzinis).

Šī privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu (turpmāk –Lietotājs), kura personas datus apstrādā Pārzinis, tai skaitā uz ikvienu interneta vietnes www.osveiklas.lv (turpmāk –Vietne) Lietotāju, kas ir fiziska persona (ieskaitot, pašnodarbinātas personas un individuālos komersantus) vai fiziska persona, kas rīkojas juridiskas personas vārdā vai interesēs (tai skaitā, bet ne tikai, sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrības valdes locekļi, prokūristi, darbinieki vai pilnvarnieki) (turpmāk –Komersants).

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādi, apstrādes nolūku un pamatu, kā arī iepazīstināt Lietotāja tiesībām piekļūt saviem datiem, kā arī Lietotāja pienākumiem.

Šī privātuma politika ir piemērojama:

 • veiktajām preču piegādēm;
 • Vietnes funkcijām un pakalpojumiem, kas tiek sniegti Lietotājam Lietojot Vietni;
 • Lietotāja jebkādas Vietnē nodrošinātas programmatūras izmantošanai;
 • komunikācijai starp Lietotāju (vai Komersantu, kura vārdā rīkojas Lietotājs) un Pārzini, izmantojot Vietni vai e-pasta saziņu, kā arī telefonsarunām starp Lietotāju un Pārzini;

Sniedzot personas datus Pārzinim, Lietotājs apzinās un nepārprotami piekrīt tam, ka Pārzinis apstrādā Lietotāja personas datus saskaņā ar šo privātuma politiku un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem (turpmāk– normatīvie akti), tostarp arī tam, ka šos personas datus izmanto Pārziņa darbinieki un šie dati tiek nodoti Latvijas Republikas teritorijā vai ārpus tās atbilstoši šīs privātuma politikas noteikumiem.

Gadījumā, ja rodas kādi jautājumi par šo privātuma politiku vai Pārziņa veikto personas datu apstrādi, sazināties ar Pārzini un uzdot jautājumus iespējams rakstot uz e-pasta adresi info@osveikals.lv.

PERSONAS DATI UN TO IEGUVE

Personas dati ir informācija un ziņas par datu subjektu – fizisku personu - Lietotāju, kuras tieši vai netieši var attiecināt uz šo fizisko personu.

Tas, kādus tieši personas datus Pārzinis apstrādā, ir atkarīgs no tā, kāda veida tiesiskās attiecības pastāv starp Pārzini un Lietotāju (vai Komersantu, kura vārdā rīkojas Lietotājs). Piemēram, Lietotājam lietojot Vietni un noslēdzot līgumu ar Pārzini savā vārdā (vai Komersanta, kura vārdā rīkojas Lietotājs), Pārzinis var lūgt Lietotājam izpaust šādus personas datus:

 • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods
 • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese
 • Finanšu informācija, piemēram, bankas konta numurs;
 • IP adresi, interneta pārlūka uzstādījumus, meklēšanas vēsturi;
 • Saziņas dati, kas tiek vākti, kad Datu subjekts apmeklē Pārziņa komerctelpas Struktoru ielā 7, Rīga, vai citas vietas, kur SIA Divas Pasaules sniedz pakalpojumus, vai sazinās ar Pārzini telefoniski, elektroniski, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram, sociālie mediji, dati, kas iegūti, Datu subjektam apmeklējot Vietni.  
 • Dati par piedalīšanos spēlēs un akcijās, piemēram, spēlēs vai akcijās iegūtās balvas
 • citu informāciju.

Papildus iepriekš minētajam, Pārzinis var veikt arī telefonsarunu ierakstīšanu, videonovērošanu vai fotouzņēmumus Pārziņa komerctelpās, noliktavā, tirdzniecības vietās vai organizētajos pasākumos.

PERSONAS DATU IEGUVES AVOTI

Pārzinis Lietotāja personas datus var iegūt no šādiem avotiem:

No Lietotāja:

 • Lietotājam (vai Komersantam, kura vārdā rīkojas Lietotājs) reģistrējoties un/vai lietojot Vietni, sniedzot kontaktinformāciju par sevi (vai Komersantu, kura vārdā rīkojas Lietotājs) vai saglabājot trūkstošās ziņas Vietnē;
 • Lietotājam (vai Komersantam, kura vārdā rīkojas Lietotājs) veicot pirkumus, noformējot preču pasūtīšanu Vietnē un/vai noslēdzot Līgumu ar Pārzini;
 • izmantojot atteikuma tiesības (ja Lietotājs ir patērētājs) vai Lietotājam (vai Komersantam, kura vārdā rīkojas Lietotājs) iesniedzot sūdzību Pārzinim;
 • Pārzinim izmantojot sīkdatnes (“cookies”), Vietnē tiek iegūti Lietotāja tehniskie dati: IP adrese, interneta pārlūka uzstādījumi un meklēšanas vēsture.

No trešajām personām:

 • valsts un pašvaldības iestādēm, tai skaitā, to vestajiem reģistriem (piemēram, no maksātnespējas reģistra);
 • publiskajām datu bāzēm (piemēram, Lursoft datubāzes) un publiski pieejamās informācijas;
 • Komersanta, kura vārdā Lietotājs rīkojas un/vai kurš ir Lietotāja darba devējs;
 • pakalpojumu sniedzējiem un sadarbības partneriem;
 • sociālajiem tīkliem.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

Pārzinis apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pārzinis neizmanto personas datus nolūkiem, kas neatbilst personas datu iegūšanas mērķiem. Pārzinis apstrādā personas datus turpmāk minētajiem mērķiem:

Lai nodrošinātu Pārziņa komercdarbību:

 • nodrošinātu Lietotāja (vai Komersanta, kura vārdā rīkojas Lietotājs) veiktā preču pasūtījuma noformēšanu;
 • veiktu Lietotāja (vai Komersanta, kura vārdā rīkojas Lietotājs) pasūtīto preču pārdošanu un piegādi (piemēram, grāmatvedības dokumentu sagatavošanu, pārmaksātu summu atmaksāšanu un naudas par Lietotāja (vai Komersanta, kura vārdā rīkojas Lietotājs) atpakaļ atdoto preču atmaksāšanu un, parādsaistību administrēšanu);
 • nodrošinātu iespēju veikt Lietotājam (vai Komersantam, kura vārdā rīkojas Lietotājs) maksājumus Vietnē, ja šāda funkcija tiek piedāvāta Vietnē;
 • komunikācijai ar Lietotāju (vai Komersantu, kura vārdā rīkojas Lietotājs);
 • risinātu radušos strīdus ar Lietotāju (vai Komersantu, kura vārdā rīkojas Lietotājs);
 • sniegtu Lietotājam (vai Komersantam, kura vārdā rīkojas Lietotājs) atbalstu preču iegādes procesā un pēc tā, tai skaitā, bet ne tikai, sniegtu pārdoto preču pēcpārdošanas apkalpošanu;
 • veiktu Lietotāja (vai Komersanta, kura vārdā rīkojas Lietotājs) identifikāciju;
 • veiktu pasākumus krāpniecības risku samazināšanai;
 • veiktu citas darbības, kuras Pārzinim jāveic atbilstoši normatīvajiem aktiem vai atbilstoši starp Pārzini un Lietotāju (vai Komersantu, kura vārdā rīkojas Lietotājs) noslēgta līguma noteikumiem.

Lai nodrošinātu Vietnes darbību – Sīkdatņu noteikumi:

 • autentificētu Lietotāja (vai Komersanta, kura vārdā rīkojas Lietotājs) pieeju Vietnei;
 • nodrošinātu Vietnes drošu vidi un integritāti;
 • samazinātu riskus, kas varētu rasties no pretlikumīgas Vietnes izmantošanas;
 • personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību;
 • analizētu Vietnes Lietotāju uzvedību un izvēles;
 • nodrošinātu atbilstošu serveru darbību;
 • veiktu Vietnes izmantošanas analītiku (t.i. procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu un tīkla datu statistikas veidošanu un analītiku, korelāciju un tendenču noteikšanu).

Lai attīstību Pārziņa komercdarbību:

 • attīstītu un uzlabotu Pārziņa komercdarbību;
 • veiktu tirgus analīzi;
 • apzinātu Pārziņa veiktās reklāmas un citu mārketinga pasākumu efektivitāti;
 • uzlabotu Lietotāja (vai Komersanta, kura interesēs rīkojas Lietotājs) apkalpošanas pieredzi.

Lai nodrošinātu reklāmu Pārziņa komercdarbībai un pārdošanai piedāvātajām precēm:

 • noteiktu Lietotāja (vai Komersanta, kura vārdā rīkojas Lietotājs) vēlmi saņemt no Pārziņa informāciju par Vietnē pieejamām precēm, gaidāmajiem notikumiem, mārketinga pasākumiem, kampaņām un jaunumiem;
 • informētu Lietotāju (vai Komersantu, kura vārdā rīkojas Lietotājs) par Vietnē pieejamām precēm, gaidāmajiem notikumiem, mārketinga pasākumiem, kampaņām un jaunumiem, nosūtot informāciju uz Lietotāja e-pasta adresi, ja Lietotājs ir piekritis saņemt šādu informāciju no Pārziņa.

Lai nodrošinātu drošību:

 • Pārzinis var veikt telefonsarunu ierakstīšanu, videonovērošanu vai fotouzņēmumu veikšanu Pārziņa komerctelpās, noliktavā, tirdzniecības vietās vai organizētajos pasākumos.

PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

 • līguma, kas noslēgts ar Pārzini, izpilde;
 • pasūtījuma, kas veikts Vietnē, izpilde
 • Lietotāja piekrišana saņemt mārketinga materiālus
 • Pārziņa pienākumu izpilde atbilstoši normatīvajiem aktiem
 • Pārziņa likumiskās (leģitīmās) intereses.

PĀRZIŅA LIKUMISKĀS (LEĢITĪMĀS) INTERESES

 • Komercdarbības veikšana, ievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības, t.sk. īstenot tiešo mārketingu;
 • efektīvas preču piegādes organizēšana;
 • līgumsaistību izpilde;
 • norēķinu administrēšana;
 • komercdarbības laikā apkopotās informācijas apkopošana un saglabāšana noteiktu laika periodu;
 • normatīvajos aktos noteikto saistību izpilde;
 • komercdarbības nodrošināšana un attīstība
 • pakalpojumu izstrādāšana un attīstīšana;
 • pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana, kā arī pakalpojuma procesa nodrošināšana
 • pārrunu veikšana par iespējamo sadarbību un sadarbības līguma noformēšana/sagatavošana, kā arī noslēgšana;
 • preču garantijas apkalpošana;
 • pēcpārdošanas servisa sniegšana;
 • sadarbība ar Pārziņa klientiem;
 • prettiesisku darbību, t.sk. krāpšanu, uzraudzīšana un novēršana;
 • dokumentu glabāšana
 • nepamatotu finansiālu risku savai komercdarbībai novēršana
 • Pārziņa pārvaldība, finanšu un biznesa uzskaite un analīze
 • IT sistēmu uzturēšana un drošības apdraudējumu novēršana.

PERSONAS DATU AKTUALIZĀCIJA

Pārzinis apņemas nodrošināt, ka iegūtie Lietotāju personas dati ir adekvāti, precīzi un pareizi, un ietver tikai tādus datus, kas nepieciešami šajā privātuma politikā noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem. Neprecīzi personas dati bez kavēšanās tiks dzēsti vai laboti. Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā aplūkot, grozīt, papildināt vai dzēst personas datus, kas par viņu saglabāti viņa Lietotāja kontā Vietnē.

PERSONAS DATU DROŠĪBA

Pārzinis veic visus saprātīgos atbilstīgos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kuri vajadzīgi, lai saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti, privātumu un drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem. Pārzinis piemēro iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu Lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu. Lietotāja personas dati tiek izpausti tikai tiem Pārziņa darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami savu pienākumu veikšanai.

Ja Vietnē ir iespējams veikt maksājumus, šifrētais kanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina Lietotāja personas datu un banku rekvizītu drošību. Pārzinim nav tiešas pieejas Lietotāja maksājuma instrumenta konfidenciālajai informācijai (t.i. karšu numuriem, banku sistēmu ieejas datiem). Pārzinis saņem tikai apmaksas apstiprinājumu no maksājuma pakalpojuma sniedzēja.

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Pārziņa komercdarbības īstenošanai, līgumsaistību izpildes vajadzībām un labākai Lietotāja (vai Komersanta, kura interesēs rīkojas Lietotājs) apkalpošanai, Pārzinis atsevišķu Lietotāju personas datus var izpaust un nodot trešajām personām, kas iedalāmas šādās kategorijās:

 • sadarbības partneri, piemēram, preču piegādes pakalpojuma sniedzēji, IT un grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, kredītiestādes, Pārziņa auditori, konsultanti, parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji un citi sadarbības partneri, kas sniedz Pārzinim pakalpojumus;
 • valsts un pašvaldības iestādes un tiesībsargājošās institūcijas, kuras ir tiesīgas pieprasīt informāciju no Pārziņa saskaņā ar normatīvajos aktos tām noteiktajām tiesībām.

Papildus iepriekš minētajam ir iespējami gadījumi, kad Pārzinis var nodot personas datus citai personai saistībā ar Pārziņa vai tā daļas pāreju, apvienošanos, iegūšanu vai Pārziņa aktīvu pārdošanu, kā arī citos līdzīgos darījumos.

Personas datus nododot trešajām personām, Pārzinis apņemas nodrošināt, ka attiecīgās trešās personas:

 • izmanto saņemtos personas datus tikai tiem mērķiem, kuru dēļ tie tika nodoti un saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem;
 • saglabā personas datu konfidencialitāti un nodrošina drošības pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un šai privātuma politikai.

PERSONAS DATU NODOŠANA UZ ĀRVALSTĪM

Pārzinis apņemas darīt visu, lai nodrošinātu, ka tad, ja Lietotāja personas dati tiek nodoti uz valsti, kas nav Eiropas Ekonomiskās zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalsts, tiem tiek nodrošināta atbilstoša līmeņa drošība.

Pārzinis apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajai personai, kura atrodas valstī, kurā netiek nodrošināts pietiekams personas datu aizsardzības līmenis un kura nav EEZ dalībvalsts, izņemot šādus gadījumus:

 • Lietotājs tam ir devis savu piekrišanu;
 • personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar Lietotāju (vai Komersantu, kura interesēs rīkojas Lietotājs) vai izpildītu ar Lietotāju (vai ar Komersantu, kura interesēs rīkojas Lietotājs) noslēgtu līgumu;
 • personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu Lietotāja (vai Komersanta, kura interesēs rīkojas Lietotājs) interesēs noslēgtu līgumu;
 • personas datu nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Ja Lietotāja personas dati tiek nodoti trešajai personai, kura atrodas valstī, kura nav EEZ dalībvalsts, Pārzinis veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka Lietotāja personas dati tiek aizsargāti un apstrādāti kā noteikts šajā privātuma politikā. Ja personas dati tiek nodoti ārpus EEZ, Pārzinis nodrošinās vienas no šādu garantiju esamību:

 • valstī, uz kuru nodoti Lietotāja personas dati, tiek nodrošināts tāds pats personas datu aizsardzības līmenis kā EEZ;
 • ir noslēgts līgums par personas datu apstrādi starp Pārzini un personu, kurai ir nodoti personas dati;
 • personas dati tiek nodoti personai, kura ir Privātuma Vairoga (“Privacy Shield”) dalībniece (Privātuma Vairogs ir starptautisks līgums, kas paredz personu tiesību uz privātumu un pilsonisko brīvību aizsardzību un ir noslēgts starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm).

Ja Lietotāja personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, Pārzinis garantē, ka Lietotājam ir pieejamas tā tiesības, kas noteiktas normatīvajos aktos kā datu subjektam, un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Lietotājs dod savu piekrišanu personas datu nodošanai uz ārvalstīm.

PERSONAS DATU AUTOMIZĒTA APSTRĀDĀŠANA

Pārzinis veic personas datu automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu. Lietotājs ir tiesīgs sazināties ar Pārzini par automatizētu lēmumu pieņemšanu un lūgt Pārzini pieņem lēmumus, iesaistot Pārziņa darbinieku.

Pārzinis izmanto personas datu automatizētu apstrādi, t.i. profilēšanu, tā reklāmas vajadzībām. Lietotājam ir tiesības iebilst pret šāda veida profilēšanu, par to paziņojot Pārzinim rakstveidā.

REKLĀMA

Pārzinis var izmanot Lietotāja personas datus reklāmas vajadzībām, proti, lai informētu Lietotāju (vai Komersantu, kura vārdā rīkojas Lietotājs) par Vietnē pieejamām precēm, gaidāmajiem notikumiem, mārketinga pasākumiem, kampaņām un jaunumiem, nosūtot informāciju uz Lietotāja e-pasta adresi, ja Lietotājs ir piekritis saņemt šādu informāciju no Pārziņa (turpmāk – Reklāma).

Pārzinis Reklāmas vajadzībām var veikt arī filmēšanu vai fotouzņēmumus Pārziņa komerctelpās, noliktavā, tirdzniecības vietās vai organizētajos pasākumos.

Pārzinis ir tiesīgs izmanot Lietotāja personas datus reklāmas vajadzībām tikai, ja Pārzinis ir saņēmis Lietotāja atsevišķu piekrišanu vai pamatojoties uz Pārziņa likumiskajām (leģitīmajām) interesēm.

Reklāmas nolūkos Pārzinis sazināsies ar Lietotāju, izmantojot tā e-pasta adresi, ja vien Lietotājs nav norādījis Pārzinim, ka nevēlas saņemt Reklāmu no Pārziņa, par to paziņojot Pārzinim rakstveidā, izmantojot e-pasta adresi info@osveikals.lv. Taču, neatkarīgi no tā, ka Lietotājs ir norādījis, ka nevēlas saņemt reklāmas no Pārziņa, Pārzinis ir tiesīgs nosūtīt Lietotājam uz tā e-pasta adresi svarīga rakstura informāciju, piemēram, informāciju, kas saistīta ar Lietotāja (vai Komersanta, kura vārdā rīkojas Lietotājs) līgumsaistību izpildi.

PERSONAS DATU GLABĀŠANA

Pārzinis glabā personas datus tik ilgi, cik nepieciešams šajā privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka personas datu glabāšana nav noteikta vai atļauta piemērojamos normatīvajos aktos. Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai Pārzinis izmanto kritērijus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam (piemēram, (i) likumā “Par grāmatvedību” vai Arhīvu likuma normas, kā arī (ii) prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, strīdu risināšana, noilguma ievērošana u.tml.). Jebkurā gadījumā, Pārzinis nepastrādās un dzēsīs tādus personas datus, kas ir nevajadzīgi vai neatbilstoši šajā privātuma politikā noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem.

LIETOTĀJA TIESĪBAS

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, Lietotājam (datu subjektam) ir šādas tiesības:

 • piekļuves tiesības– Lietotājam ir tiesības saņemt no Pārziņa informāciju par (i) Lietotāja personas datiem, kurus Pārzinis apstrādā, un to kategorijām; (ii) Lietotāja personas datu ieguves avotu (ja tādi tiek izmantoti un normatīvie akti atļauj to izpaust); (iii) datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Lietotāja personas datos; (iv) mērķiem, kuru sasniegšanai tiek veikta Lietotāja personas datu apstrāde; (v) personām, kurām Lietotāja personas dati ir nodoti; (vi) Lietotāja personas datu glabāšanas laikposmu; (vii) to, vai personas dati tiek apstrādi automatizēti; un (viii) citu informāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Lietotājam izmantojot šajā punktā minētās tiesības, Pārstāvis ir tiesīgs pieprasīt Lietotājam veikt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz tā administratīvām izmaksām;
 • tiesības labot – Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai tā personas dati tiktu laboti vai papildināti gadījumā, ja tie ir neprecīzi;
 • tiesības uz dzēšanu jeb tiesības “tikt aizmirstam” – lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu Lietotāja personas datus, ja (i) tie vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika iegūti vai apstrādāti, (ii) Lietotājs iebilst pret to apstrādi; vai (iii) tie ir apstrādāti nelikumīgi. Ja Lietotājs izmanto savas šajā punktā minētās tiesības, Pārzinis ir tiesīgs turpināt apstrādāt Lietotāja personas datus, lai Pārzinis varētu īstenot vai aizstāvēt tā likumīgās intereses un tiesības;
 • tiesības ierobežot apstrādi – Lietotājam ir tiesības ierobežot tā personas datu apstrādi, ja (i) tie ir neprecīzi, novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajiem datu apstrādes mērķiem; (ii) tie nav nepieciešami Pārzinim datu apstrādei, bet ir nepieciešami, lai Lietotājs varētu celt, īstenot vai aizstāvēt viņa likumīgās prasības; vai (iii) Lietotājs, izmantojot tā tiesības, ir iebildis pret to apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Ja Lietotājs izmanto savas šajā punktā minētās tiesības, Pārzinis ir tiesīgs turpināt apstrādāt Lietotāja personas datus, lai Pārzinis varētu īstenot vai aizstāvēt tā likumīgās intereses vai tiesības, vai lai aizsargātu citas personas likumiskās intereses un tiesības;
 • tiesības iebilst – Lietotājam ir tiesības iebilst pret tā personas datu apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • tiesības atteikties – atteikties no ziņu saņemšanas par Vietnē pieejamām precēm, gaidāmajiem notikumiem, mārketinga pasākumiem, kampaņām un jaunumiem;
 • tiesības iesniegt sūdzību –Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par Pārziņa veikto personas datu apstrādi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tai skaitā iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (datu aizsardzības uzraudzības iestāde Latvijas Republikā). Pārzinis lūdz Lietotāju pirms vēršanās ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, vispirms vērsties ar to pie Pārziņa.

Ja Lietotājs vēlas izmantot kādu vai vairākas no iepriekš minētajām datu subjekta tiesībām, Lietotājs iesniedz Pārzinim rakstveida pieprasījumu, to nosūtot uz Pārziņa (i) e-pasta adresi: info@osveikals.lv vai (ii) adresi: Struktoru iela 7, Rīga, LV-1039. Pārzinis nosūta atbildi uz Lietotāja iesniegumu tādā veidā, kādā Lietotājs to iesniedza Pārzinim, ja vien Lietotājs nepieprasa citādi.

Iesniedzot iesniegumu, Lietotājs nodrošina, ka Pārzinis ir spējīgs to identificēt kā konkrētu datu subjektu un pārliecināties par iesniegtā pieprasījuma būtību un pamatojumu. Lietotāja iesniegumus Pārzinis izskata bez maksas un bez nepamatotas kavēšanās viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ņemot vērā Lietotāja informācijas pieprasījuma sarežģītību, Pārzinis ir tiesīgs pagarināt iepriekšminēto termiņu par diviem mēnešiem, par to rakstveidā informējot Lietotāju.

ATBILDĪBA

Lietotājs apliecina, ka tā iesniegtie personas dati un citi dati ir patiesi, spēkā esoši, likumīgi un pilnīgi. Nepatiesu vai maldinošu datu iesniegšanas gadījumā, kā arī, konstatējot krāpšanu vai tās mēģinājumu, Pārzinis ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt Lietotājam piekļuvi Vietnei un/vai informēt tiesībsargājošās iestādes saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, izmantojot Lietotāja datus, veic, izmantojot Vietni, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Lietotājam (vai Komersantam, kura vārdā rīkojas Lietotājs) ir pienākums iepazīties ar šo privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu fizisku personu, kuras intereses var tikt skartas Pārziņa veiktajos personas datu apstrādes procesos.

SĪKDATNES

Pārzinis ir tiesīgs vākt datus par Vietnes Lietotāju, izmantojot sīkdatnes (“cookies”). Informācija par sīkdatņu izmantošanu Vietnē ir sniegta Sīkdatņu noteikumos.

SEKAS, KAS VAR IESTĀTIES LIETOTĀJAM NESNIEDZOT PERSONAS DATUS

Gadījumā, ja Lietotājs izvēlas neizpaust tā personas datus Pārzinim vai izmanto kādu no tam kā datu subjektam piešķirtajām tiesībām, tas var ierobežot Pārziņa iespēju nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, veikt preču piegādi vai sniegt citus pakalpojumus (tai skaitā, bet ne tikai, pēcpārdošanas apkalpošanu) tā, kā Pārzinis sākotnēji to paredzējis. Atsevišķos gadījumos, Lietotājam nesniedzot personas datus Pārzinim, Pārzinis var nebūt spējīgs pārdot preces, veikt preču piegādi vai sniegt citus pakalpojumus (tai skaitā, bet ne tikai, preču pēcpārdošanas apkalpošanu) Lietotājam (vai Komersantam, kura vārdā rīkojas Lietotājs).

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Pārzinis ir tiesīgs atjaunot un papildināt Privātuma politiku. Vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Privātuma politika.

TREŠO PERSONU VIETNES UN VEIKTĀ PERSONAS DATU APSTRĀDE

Šī privātuma politika neattiecas uz trešo personu veiktajiem personas datu apstrādes pasākumiem, tai skaitā, trešo personu interneta vietnēm vai sniegtajiem pakalpojumiem. Šādos gadījumos aicinām iepazīties ar attiecīgās trešās personas privātuma politiku vai sniegtajām personas datu drošības garantijām.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Visu ar šo privātuma politiku vai personas datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad Lietotājs vēlas atteikties no (i) Pārziņa reklāmas saņemšanas,  (ii) pilnībā dzēst savus datus no Vietnē izveidotā Lietotāja konta vai (iii) izmantot savas kā datu subjekta tiesības, lūdzam sazināties, izmantojot Pārziņa: